Circulars/Notification as on Tuesday, May 17, 2022
Sl.NoOrder NoSubjectDate
1 PF3/3547/2021/HSE/DGE-1Cir-DGE - HSE - Credit card Adalath - 2016-17 to 2020-21 - reg10/05/2022
2 Finc1/161629/2019/HSE-3Cir-e-Treasury integration29/04/2022
3 fin c3/227611/2022/HBA/HSE(4)Circular-HBA UTILISATION CERTIFICATE REG.29/04/2022
4 Finc1/235814/2022/HSECir-Revising the medical reimbursement order21/04/2022
5 FinC1/236881/2022/HSECircular-BIMS Amount-Surrender08/04/2022
6 227611/2022/HBA/HSECircular-31/03/2022
7 227611/2022/HBA/HSE(1)Circular-Utilization certificate31/03/2022
8 Finc1/232947(1)/2022/HSEcir-Surrender in BIMS26/03/2022
9 Finc1/232947/2022/HSECir-Surrender in BIMS07/03/2022
10 FIN.B4/227809/2022/DGE/HSEHSE-Pending Exam bill(2006-2014) Settlement-Urgent Instructions - Reg.23/02/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...